TEISINĖ INFORMACIJA

Jūsų prieigai prie šios svetainės ir naudojimuisi ja taikomos šios Naudojimosi sąlygos. Atsidarydami mūsų svetainę ir ja naudodamiesi, patvirtinate, kad sutinkate su šiomis Naudojimosi sąlygomis be jokių išlygų ir apribojimų, ir kad sutinkate jų laikytis.

KITOS TAIKOMOS SĄLYGOS

Šiose Naudojimosi sąlygose remiamasi ir jos apima šias papildomas sąlygas, kurios taip pat galioja Jums naudojantis mūsų Svetaine:

 • Mūsų Privatumo taisyklės, kurios nustato sąlygas, kaip mes tvarkome visus Jūsų asmens duomenis, surinktus iš Jūsų arba Jūsų mums pateiktus. Naudodamiesi mūsų Svetaine, Jūs sutinkate su tokiu duomenų tvarkymu ir užtikrinate, kad visi Jūsų mums pateikti duomenys yra tikslūs.

 • Mūsų Slapukų naudojimo taisyklės, pateikiančios informaciją apie slapukų naudojimą mūsų Svetainėje.

 • Mūsų žemiau pateikiamos Tinkamo naudojimosi taisyklės, apibrėžiančios, kaip mūsų Svetaine naudotis leidžiama, ir kaip ja naudotis draudžiama. Naudodamiesi mūsų Svetaine turite sutikti su šiomis Tinkamo naudojimosi taisyklėmis.


APIE MUS

Šios Svetainės savininkė ir valdytoja yra „AkzoNobel Decorative Coatings B.V.“, Nyderlanduose registruota bendrovė, jos įmonės kodas yra 28080245, registracijos adresas Sassenheim, Rijksstraatweg 31, 2171 AJ, Nyderlandai.

PRIEIGA PRIE MŪSŲ SVETAINĖS

Prieiga prie mūsų svetainės leidžiama laikinai, ir mes pasiliekame teisę be įspėjimo atšaukti arba pakeisti paslaugas, teikiamas mūsų Svetainėje. Mes negarantuojame, kad mūsų Svetainė ar bet koks joje esantis turinys bus visada prieinami ar prieinami nepertraukiamai. Mes galime be išankstinio pranešimo sustabdyti, atšaukti, nutraukti ar pakeisti visą savo Svetainę ar bet kurią jos dalį. Mes neprisiimame jokios atsakomybės, jei dėl kokių nors priežasčių mūsų Svetainė bus neprieinama bet kuriuo metu ar bet kurį laikotarpį. Kartais mes galime apriboti prieigą prie kai kurių mūsų Svetainės dalių arba visos mūsų Svetainės.

Jūs esate patys atsakingi už visas reikalingas priemones, kad turėtumėte prieigą prie mūsų Svetainės.

Jūs taip pat turite užtikrinti, kad visi asmenys, patenkantys į mūsų Svetainę per Jūsų interneto prieigą, būtų susipažinę su šiomis Naudojimosi sąlygomis, ir jų laikytųsi.

Jei esate pasirinkę, arba Jums buvo suteiktas vartotojo identifikavimo kodas, slaptažodis ar bet kokia kita informacija, susijusi su mūsų saugumo procedūromis, tokią informaciją turite laikyti konfidencialia ir neatskleisti jos jokiai trečiajai šaliai. Mes turime teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu panaikinti bet kokį identifikavimo kodą ar slaptažodį, tiek Jūsų pasirinktus, tiek mūsų paskirtus.

Jūs neturite teisės naudoti ar suteikti galimybės kitiems naudoti jokių automatinių sistemų ar programinės įrangos ištraukti mūsų Svetainės turinį ar duomenis komerciniais tikslais, išskyrus atvejus, kai Jūs ar bet kuri atitinkama trečioji šalis yra sudariusi su mumis raštišką sutartį, aiškiai leidžiančią vykdyti tokią veiklą.

ŠIŲ NAUDOJIMOSI SĄLYGŲ PAKEITIMAI

Šias Naudojimosi sąlygas kartais galime pakeisti. Prašom reguliariai jas perskaityti, kad būtumėte tikri, jog žinote apie visus mūsų atliktus pakeitimus. Jei toliau naudojatės mūsų Svetaine, laikoma, kad sutinkate su pakeitimais. Jei su tokiais pakeitimais nesutinkate, mūsų Svetaine naudotis negalite.

MŪSŲ SVETAINĖS PAKEITIMAI

Kartais savo Svetainę mes galime atnaujinti bei bet kuriuo metu galime keisti mūsų Svetainėje pateikiamą turinį. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad bet kuris turinys bet kuriuo metu mūsų Svetainėje gali būti pasenęs, ir mes neįsipareigojame jo atnaujinti. Mes negarantuojame, kad mūsų Svetainėje ar jos turinyje nebus klaidų ar praleidimų.

INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

Jei aiškiai nenurodyta kitaip, mums arba mūsų grupės bendrovėms priklauso visos intelektinės nuosavybės teisės į Svetainę ir joje skelbiamą medžiagą (įskaitant, tačiau neapsiribojant vien tik tekstais, paveikslėliais, garso ir vaizdo medžiaga, html kodais ir mygtukais) („Turinys“). Šios teisės apima, tačiau vien tuo neapsiriboja, visas autorių teises, duomenų bazių teises, prekių ženklų pavadinimus ir prekių ženklus.

Jūs galite žiūrėti, atsispausdinti ir naudoti šią Svetainę ir jos turinį tik savo asmeniniais, nekomerciniais tikslais. Mes ir mūsų grupės bendrovės aiškiai pasilieka visas intelektinės nuosavybės teises į šią Svetainę ir jos turinį, o Jūsų Svetainės ir jos Turinio naudojimui taikomi toliau nurodyti apribojimai. Jūs negalite:

 • pašalinti autorių teisių ar kitos nuosavybės teisių ženklų, esančių Turinyje;

 • naudoti Svetainės Turinio tokiu būdu, kuris gali pažeisti bet kokias autorių teises, mūsų ar bet kurios trečiosios šalies intelektinės nuosavybės teises arba nuosavybės teises;

 • atkurti, keisti, rodyti, vykdyti, skelbti, platinti, skleisti, transliuoti, pateikti viešai ar siųsti bet kokiai trečiajai šaliai arba naudoti šią Svetainę ir/arba jos Turinį bet kokiu būdu, įskaitant bet kokius komercinius tikslus, be išankstinio mūsų rašytinio sutikimo.

Mes aiškiai pasiliekame visas teises į www.pinotex.lt domeno vardą ir visus susijusius domenus bei subdomenus, pavadinimą „AkzoNobel“, savo logotipą ir savo paslaugų ženklus, prekių ženklų pavadinimus ir/arba prekių ženklus. Kiti mūsų Svetainėje paminėti prekių ženklai, produktai ir bendrovių pavadinimai gali būti atitinkamų jų savininkų arba licencijų turėtojų prekių ženklai, ir teisės į juos priklauso atitinkamiems jų savininkams arba licencijų turėtojams.

SPALVŲ TIKSLUMAS

Mes labai stengiamės, kad spalvos ekrane būtų kuo tikslesnės. Deja, negalime užtikrinti tikslaus spalvų ekrane ir realių produktų spalvų atitikimo, todėl negalima tikėtis, kad ekrane rodomos spalvos yra tiksliai tokios, kaip produktų spalvos. Spalvos ekrane gali būti kitokios ir dėl jūsų ekrano nustatymų bei jo skiriamosios gebos. Jei abejojate dėl spalvos, rekomenduojame esant galimybei užsisakyti mėginį vietos parduotuvėje arba internetu.

INFORMACIJOS IR TURINIO TIKSLUMAS

Mūsų Svetainės Turinys ir informacija yra pateikiami nemokamai ir tik informavimo tikslais ir nesukuria tarp Jūsų ir mūsų verslo ar profesinių paslaugų santykių. Mes įdėjome pakankamai pastangų užtikrinti, kad visas šioje Svetainėje pateikiamas Turinys ir informacija būtų tikslūs jų paskelbimo metu, tačiau čia gali būti atsitiktinių arba neatidumo klaidų.

Požiūriai ir nuomonės, išdėstyti Turinyje, kuriuos pateikė kiti mūsų Svetainės vartotojai, yra juos pateikusiųjų, o ne „AkzoNobel“, ir mes neprisiimame jokios atsakomybės dėl jų turinio.

Mes nekontroliuojame kitų vartotojų mūsų Svetainėje pateikiamos informacijos, kuri yra prieinama per Svetainę, ir Turinys negali būti valdomas iš anksto.

Svetainė, informacija ir Turinys Svetainėje pateikiami „kaip yra“. Mes negarantuojame ir neteikiame nei išreikštų, nei numanomų patvirtinimų ar garantijų dėl šioje Svetainėje pateikiamos informacijos ir Turinio, įskaitant bet ką, tiesiogiai arba netiesiogiai naudojamą iš šios Svetainės, ir pasiliekame teisę bet kuriuo metu daryti pakeitimus ir pataisymus be išankstinio pranešimo. Šioje svetainėje skelbiami komentarai ir informacija nelaikytini patarimais, kuriais galima pasitikėti. Mes neprisiimame jokios atsakomybės dėl bet kokių netikslumų ar praleidimų Svetainėje, ir bet kokie sprendimai, padaryti remiantis Svetainėje pateikta informacija ir nuomonėmis, yra paties vartotojo atsakomybė.

VIRUSAI

Mes įdėjome pakankamai pastangų užtikrinti, kad Svetainėje nebūtų virusų. Tačiau mes negarantuojame ir nepateikiame patvirtinimų ar garantijų, kad mūsų Svetainėje nėra programavimo klaidų ir/arba virusų, todėl Jūsų atsakomybė yra užtikrinti, kad Jūsų kompiuteryje yra įdiegta tinkama antivirusinė programa.

Jūs negalite piktnaudžiauti mūsų Svetaine sąmoningai įdiegdami joje virusus, Trojos arklius, kirminus, logines bombas ar kitą medžiagą, kuri yra kenkėjiška arba technologiškai kenksminga. Jūs negalite bandyti nesankcionuotai pateikti į mūsų Svetainę, serverį, kuriame Svetainė laikoma, ar bet kokį kitą serverį, kompiuterį ar duomenų bazę, susijusius su mūsų Svetaine. Jūs negalite daryti mūsų Svetainėje paslaugų teikimą trikdančių atakų arba paskirstytų paslaugų teikimą trikdančių atakų. Šios sąlygos pažeidimas gali būti laikomas nusikalstama veikla. Apie tokį pažeidimą mes pranešime atitinkamoms teisėsaugos institucijoms ir bendradarbiausime su jomis atskleisdami joms Jūsų tapatybę. Tokio pažeidimo atveju Jūs nedelsiant prarandate teisę naudotis mūsų Svetaine.

NUORODOS Į MŪSŲ SVETAINĘ

Galima pateikti nuorodą į mūsų Svetainės pradinį puslapį, jei tai daroma sąžiningu ir teisėtu būdu, ir nekenkia mūsų reputacijai ir ja nesinaudojama. Negalima pateikti nuorodos taip, kad tai reikštų bet kokius mūsų ryšius, leidimus ar patvirtinimus, jei jų nėra. Negalima pateikti nuorodos į mūsų Svetainę svetainėje, kuri Jums nepriklauso.

Mūsų Svetainė negali būti įterpta į jokią kitą svetainę, ir negalima sukurti nuorodos į jokią kitą mūsų Svetainės dalį, išskyrus pradinį puslapį.

Pasiliekame teisę anuliuoti leidimą pateikti nuorodą be įspėjimo.

Interneto svetainė, kurioje pateikiate nuorodą, visais atžvilgiais turi tenkinti turinio standartus, pateiktus mūsų Tinkamo naudojimo taisyklėse. Jei norite pasinaudoti mūsų Svetainės Turiniu kitaip, nei nurodyta aukščiau, prašom kreiptis į mus.

NUORODOS Į KITAS SVETAINES

Mūsų Svetainėje ir/arba jos Turinyje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines. Nusprendę apsilankyti bet kokios trečiosios šalies svetainėje, patys prisiimate riziką. Mes nesame atsakingi už kitose svetainėse pateikiamą turinį, jo tikslumą ir išsakytas nuomones. Nuorodos nereiškia, kad mes esame susiję, arba mūsų Svetainė yra su jomis susijusi.

Jūsų naršymui ir bendravimui bet kokioje kitoje svetainėje, įskaitant svetaines, kuriose pateikiamos nuorodos į mūsų Svetainę, galioja tų svetainių taisyklės. Prieš naudodamiesi toliau, perskaitykite šias taisykles.

Mūsų su Jumis komunikacijoje gali būti informacijos iš trečiųjų šalių interneto svetainių. Trečiųjų šalių informacija bus aiškiai pažymėta ir bus pateikta nuoroda į šaltinio svetainę. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už medžiagą, pateiktą ar esančią trečiosios šalies svetainėje, kurią mes nurodome mūsų komunikacijoje, taip pat neatsakome už tai, kaip trečioji šalis naudoja asmeninius duomenis.

Bet kokios nuorodos įtraukimas į mūsų komunikaciją nereiškia, kad mes garantuojame už nurodytą svetainę. Nusprendę apsilankyti nurodytos trečiosios šalies svetainėje, tai darote savo rizika.

REKLAMA

Svetainėje gali būti reklamuojami trečiųjų šalių produktai ir paslaugos. Mes nesame atsakingi dėl jokio reklaminės medžiagos netikslumo ir neteikiame jokių garantijų, ar patvirtinimų, nei išreikštų, nei numanomų, dėl reklamuojamų prekių ar pasiūlymų kokybės ar efektyvumo.

PASIŪLYMAI IR AKCIJOS

Kartais Svetainėje mes galime skelbti pasiūlymus, akcijas ir konkursus, kuriems bus taikomos specialios sąlygos, apie kurias mes Jus informuosime.

MEDŽIAGOS ĮKĖLIMAS IR SKELBIMAS MŪSŲ SVETAINĖJE

Jei naudojatės funkcija, leidžiančia įkelti turinį į mūsų Svetainę arba užmegzti kontaktą su kitais mūsų Svetainės vartotojais, turite laikytis Tinkamo naudojimo taisyklėse pateiktų turinio standartų. Jūs užtikrinate, kad toks indėlis atitinka minėtus standartus, esate mums atsakingas ir įsipareigojimo nesilaikymo atveju turėsite atlyginti nuostolius. Tai reiškia, kad Jūs būsite atsakingas už bet kokius nuostolius ar žalą, kuriuos mes galime patirti dėl Jūsų įsipareigojimo nesilaikymo.

Jūs suteikiate mums neišimtinę, nuolatinę, neatšaukiamą, perduodamą, nemokamą licenciją (įskaitant visas teises perleisti licenciją) naudoti bet kokį turinį, kurį Jūs įkėlėte į mūsų Svetainę ar joje paskelbėte („Jūsų turinys“) (įskaitant, be jokių apribojimų, teisę Jūsų turinį adaptuoti, perdirbti, taisyti ar keisti) bet kokiose medijose visame pasaulyje be jokių apribojimų, ir Jūs užtikrinate, kad bet kokia Jūsų pateikiama medžiaga yra Jūsų darbas arba Jūs turite visas reikiamas atitinkamo savininko teises ir leidimus, ir kad Jūs turite visas atitinkamas teises į Jūsų turinį, suteikiančias Jums teisę perduoti teises pagal šį punktą.

Jūs nesąlygiškai ir neatšaukiamai atsisakote ir sutinkate nepareikšti jokių moralinių teisių ir kitų panašių teisių bei visų publikavimo ir privatumo teisių jokioje pasaulio šalyje ryšium su mūsų teise naudotis Jūsų turiniu, suteikiama pagal šią sąlygą, maksimalia įstatymų leidžiama apimtimi.

Jūsų turinį skelbsime savo nuožiūra ir turime teisę prieš skelbdami arba po paskelbimo Jūsų medžiagą papildyti ar dalį jos ištrinti, arba atsisakyti ją skelbti.

Jei Jūsų turinyje yra bet kokios medžiagos, kuri nėra Jūsų nuosavybė, arba Jūs neturite licencijos jos naudoti ir/arba kurios naudojimo teisės priklauso trečiajai šaliai, Jūs esate atsakingas už visų leidimų, sutikimų ir/arba licencijų, reikalingų teisėtam Jūsų turinio naudojimui mūsų svetainėje pagal šias Naudojimo taisykles, gavimą prieš pateikiant Jūsų turinį be papildomo apmokėjimo.

Nors mes neįsipareigojame moderuoti turinio savo Svetainėje, pasiliekame teisę stebėti bet kokią per mūsų Svetainę perduodamą arba gaunamą informaciją. Pasiliekame teisę savo nuožiūra atmesti, užblokuoti, sulaikyti arba pašalinti Jūsų turinį bet kuriuo metu. Mes jokiu atveju negarantuojame, kad Jūsų turinys ar kuri nors jo dalis bus pateikiama mūsų Svetainėje.

Jūs patvirtinate, kad pagal įstatymus Jūs turite teisę pateikti tokią informaciją ir sutinkate, kad nepateiksite jokios informacijos, jei juridiškai neturite tam teisės. Mes turime teisę naudoti, kopijuoti, platinti ir atskleisti tokį turinį tretiesiems asmenims bet kokiais tikslais. Mes taip pat turime teisę atskleisti Jūsų tapatybę bet kuriai trečiajai šaliai, pareiškusiai, kad kuri nors Jūsų paskelbta arba į mūsų Svetainę įkelta medžiaga pažeidžia jos intelektinės nuosavybės teises arba jos teisę į privatumą. Mes neprisiimame jokių pareigų ar atsakomybės jokiai trečiajai šaliai dėl Jūsų ar bet kurio kito vartotojo mūsų svetainėje paskelbtos medžiagos turinio ar tikslumo. Mes turime teisę savo nuožiūra pašalinti bet kokį Jūsų įkeltą į mūsų Svetainę turinį ar įrašą.

Mes nesutinkame su neleistinų idėjų, išeinančių už nusistovėjusių verslo santykių ribų, pateikimu. Prašom per mūsų Svetainę neskleisti neleistinų idėjų. Bet kokios idėjos, atskleistos mums ne per anksčiau užmegztus ir dokumentuotus konfidencialius verslo ryšius, yra ne konfidencialios, ir todėl mes turime teisę jas plėtoti, naudoti, kopijuoti ir/arba komerciškai panaudoti jas arba panašias idėjas visa apimtimi, Jums už jas neatlygindami ir nenurodydami Jūsų autorystės. Pateikdami idėją ar kitą išsamią informaciją mums per šią svetainę, Jūs sutinkate su šiose taisyklėse pateikiamais apribojimais.

ATSAKOMYBĖ

Šioje Svetainėje skelbiamas Turinys yra pateikiamas be jokių garantijų, sąlygų ar įsipareigojimų dėl jo tikslumo.

Tiek, kiek tai leidžiama pagal taikomą teisę, mes aiškiai atmetame:

 • visas sąlygas, garantijas, patvirtinimus ir kitus įsipareigojimus, kurie gali būti taikomi mūsų Svetainei arba Turiniui, kurie galėtų būti numanomi pagal įstatymus, bendrąją teisę arba nuosavybės teisę;

 • bet kokią atsakomybę dėl bet kokių tiesioginių, specialių, netiesioginių arba atsiradusių kaip pasekmės nuostolių ar žalos, patirtų vartotojo ryšium su šia Svetaine arba jos naudojimu, negalėjimu naudotis ar dėl mūsų Svetainės, bet kokių svetainių, pateikiančių nuorodą į ją ir bet kokios medžiagos, skelbiamos joje, naudojimo, įskaitant:

  • pajamų ar įplaukų netekimą;

  • pelno, pardavimų, verslo ar sutarčių netekimą;

  • verslo sutrikdymą;

  • numatomų santaupų netekimą;

  • papildomas ar nereikalingas sąnaudas;

  • privatumo netekimą arba duomenų praradimą;

  • galimybių, prestižo ar reputacijos netekimą; arba

  • bet kokius kitus bet kokios rūšies nuostolius, atsiradusius dėl bet kokios priežasties naudojantis mūsų svetaine ir bet kokia informacija ir nuomonėmis, gautomis tiesiogiai ar netiesiogiai iš Svetainės, sukeltus civilinės teisės pažeidimo (įskaitant aplaidumą), sutarties sulaužymo ar kitaip, net kai tai buvo galima numatyti.

Ši išimtis apima visą atsakomybę dėl nuostolių ir žalos, sukeltų bet kokių virusų ar bet kokio kito kompiuterinio kodo, failų ar programų, skirtų nutraukti, suvaržyti, sunaikinti, apriboti veikimą ar pažeisti integralumą bet kokios kompiuterio programinės įrangos, aparatinės įrangos ar telekomunikacijų įrangos ar medžiagos, perduotos kartu arba kaip Svetainės dalis, ar bet kokios medžiagos, atsisiųstos iš jos.

Mes neprisiimame jokios atsakomybės dėl svetainių, į kurias mūsų Svetainėje pateikiamos nuorodos, turinio, ir nesame atsakingi dėl jokių nuostolių ar žalos, galinčių atsirasti Jums jomis naudojantis.

Atkreipkite dėmesį, kad kai kurios jurisdikcijos neleidžia numanomų garantijų atmetimo, tad kai kurios ar visos aukščiau paminėtos išimtys Jums gali būti netaikomos.

Tačiau niekas neatleidžia mūsų nuo atsakomybės dėl sužalojimo ar mirties, sukeltų dėl mūsų aplaidumo, taip pat nuo mūsų atsakomybės už klaidinimą, bei nuo kitokios atsakomybės, nuo kurios negali būti atleidžiama arba kuri negali būti apribojama pagal taikomą teisę.

KOMPENSAVIMAS

Jūs sutinkate pilnai atlyginti mums dėl visų ir bet kokių pretenzijų, prievolių, nuostolių ir išlaidų (įskaitant bet kokius teisinius mokesčius ir bet kokias trečiųjų šalių pretenzijas), kylančių iš, arba susijusių su bet kokiu Jūsų Naudojimo taisyklių pažeidimu.

ATSKIRIAMUMAS

Jei šios Naudojimo taisyklės yra ar taptų iš dalies negaliojančios, šalims toliau lieka galioti jų likusios dalies nuostatos. Šalys pakeis negaliojančią dalį galiojančiomis ir teisinę galią turinčiomis nuostatomis, kuo geriau atitinkančiomis negaliojančios dalies nuostatas, atsižvelgiant į šių Naudojimo taisyklių turinį ir tikslą.

TARPTAUTINIS NAUDOJIMAS

Svetainė nėra skirta jokiam asmeniui kokioje nors jurisdikcijoje, kurioje dėl bet kokių priežasčių Svetainės skelbimas ar prieinamumas yra draudžiami. Tie, kam toks draudimas taikomas, turi nesinaudoti Svetaine.

Mes nepatvirtiname, kad viskas šioje Svetainėje yra tinkama naudoti ar leidžiama vietos įstatymų visose jurisdikcijoje. Tie, kas patenka į Svetainę, tai daro savo iniciatyva, ir yra atsakingi už galiojančių vietos įstatymų ir teisės aktų laikymąsi; kilus abejonių, reikia kreiptis teisinės pagalbos.

Jei šių Naudojimo taisyklių vertimas skirtųsi nuo originalios angliškos versijos, pirmenybė teikiama angliškai versijai.

TAIKOMA TEISĖ

Naudojimo taisyklės ir bet kokie ginčai ar pretenzijos, kylančios iš jų arba susijusios su jomis arba jų turiniu arba forma, arba Jūsų naudojimusi Svetaine (įskaitant nesutarimus, ginčus ar pretenzijas) reglamentuojami ir aiškinami pagal Nyderlandų teisę.

Nyderlandų teismai turi išskirtinę jurisdikciją dėl bet kokios pretenzijos, kylančios iš Svetainės naudojimo, arba susijusios su juo, tačiau mes pasiliekame teisę pateikti Jums ieškinį dėl šių Naudojimo taisyklių pažeidimo Jūsų gyvenamojoje šalyje ar bet kurioje kitoje tinkamoje šalyje.

TINKAMO NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Šios Tinkamo naudojimo taisyklės nustato santykių tarp Jūsų ir mūsų sąlygas, kuriomis Jūs galite lankytis šioje Svetainėje. Šios Tinkamo naudojimo taisyklės galioja visiems mūsų Svetainės naudotojams ir lankytojams.

Jūsų naudojimasis mūsų Svetaine reiškia, kad Jūs sutinkate ir įsipareigojate laikytis visų šių Tinkamo naudojimo taisyklių, papildančių Naudojimo taisykles.

DRAUDŽIAMAS NAUDOJIMAS

Mūsų Svetainę galite naudoti tik teisėtais tikslais. Mūsų Svetainės negalite naudoti:

 • jokiu būdu, pažeidžiančiu bet kokį galiojantį vietos, nacionalinį arba tarptautinį įstatymą arba teisės aktą;

 • jokiu būdu, kuris yra neteisėtas arba nesąžiningas, arba turi bet kokį neteisėtą arba nesąžiningą tikslą arba poveikį;

 • siekiant arba bandant kokiu nors būdu pakenkti nepilnamečiams;

 • siųsti, sąmoningai gauti, įkelti, atsisiųsti, naudoti arba pakartotinai naudoti bet kokią medžiagą, neatitinkančią mūsų žemiau pateiktų TURINIO STANDARTŲ;

 • siųsti arba tarpininkauti siunčiant bet kokią nepageidaujamą arba neleistiną reklamą arba reklaminę medžiagą arba panašią informaciją kita forma;

 • sąmoningai siųsti bet kokius duomenis, siųsti ar įkelti bet kokią medžiagą, turinčią virusų, Trojos arklių, kirminų, tiksinčių bombų, klavišų paspaudimų registratorių, šnipinėjimo programų, reklamavimo programų ar bet kokių kitų kenksmingų programų ar panašių kompiuterinių kodų, skirtų neigiamai paveikti bet kokios kompiuterio programinės ar aparatinės įrangos veikimą.

Jūs taip pat sutinkate:

 • Neatkurti, nedauginti, nekopijuoti ir neperparduoti jokios mūsų Svetainės dalies pažeidžiant mūsų Naudojimo taisyklių nuostatas.

 • Nepatekti be leidimo, neįsiterpti, nepažeisti ir netrikdyti:

  • jokios mūsų Svetainės dalies;

  • jokios įrangos ar tinklo, kuriuose mūsų Svetainė yra saugoma;

  • jokios programinės įrangos, naudojamos pateikiant mūsų Svetainę; ar

  • jokios įrangos, tinklo ar programinės įrangos, valdomos ar naudojamos bet kokios trečiosios šalies.


INTERAKTYVIOS PASLAUGOS

Kartais mes savo Svetainėje galime teikti interaktyvias paslaugas, įskaitant, bet vien tuo neapsiribojant:

 • pokalbių kambarius;

 • skelbimų lentas.

Kai mes teikiame kokias nors interaktyvias paslaugas, visada jums pateiksime aiškią informaciją apie pasiūlytų paslaugų tipą, ar jos moderuojamos, ir kokia moderavimo forma naudojama (įskaitant, ar tai žmogaus, ar techninis moderavimas).

Padarysime viską, kad įvertintume galimus pavojus vartotojams (ir ypač vaikams), keliamus trečiųjų šalių, naudojantis bet kokiomis mūsų Svetainėje siūlomomis Interaktyviomis paslaugomis, ir kiekvienu atveju nuspręsime, ar atitinkamas paslaugas reikia moderuoti (taip pat ir kokiu būdu) atsižvelgiant į galimus pavojus. Tačiau mes neįsipareigojame prižiūrėti, stebėti ar moderuoti visų mūsų Svetainėje teikiamų Interaktyvių paslaugų, ir tiek, kiek leidžia įstatymai, mes aiškiai atsiribojame nuo atsakomybės dėl bet kokių nuostolių ar žalos, atsiradusių dėl Interaktyvių paslaugų naudojimo vartotojui pažeidžiant mūsų turinio standartus nepriklausomai nuo to, ar paslaugos moderuojamos, ar ne.

Nepilnametis, norintis naudotis mūsų Interaktyviomis paslaugomis, turi gauti savo tėvų arba globėjų sutikimą. Tėvams, leidžiantiems vaikams naudotis Interaktyviomis paslaugomis, rekomenduojame atkreipti dėmesį į tai, kad svarbu kalbėtis su vaikais apie jų saugumą naudojantis internetu, nes moderavimas neužtikrina visiškos apsaugos. Nepilnamečiai, kurie naudojasi Interaktyviomis paslaugomis, turi būti informuoti apie galimus pavojus.

Jei mes moderuojame Interaktyvias paslaugas, paprastai pateikiame kontaktus, kuriais galima kreiptis į moderatorių, jei kiltų kokių nors abejonių ar sunkumų.

TURINIO STANDARTAI

Šie turinio standartai galioja bet kokiai ir visai medžiagai, kurią Jūs pateikiate mūsų Svetainėje (Pateikimas), ir bet kokioms su tuo susijusioms Interaktyvioms paslaugoms.

Jūs turite sutikti su šių standartų esme ir forma. Standartai galioja kiekvienai Pateikimo šaliai ir visiems kartu.

Pateikimai turi būti:

 • tikslūs (jei juose pateikiami faktai);

 • sąžiningi (jei juose pateikiamos nuomonės); ir

 • atitikti galiojančius Nyderlandų ir bet kurios kitos šalies, iš kurios pateikiami, įstatymus.

Pateikimai negali:

 • būti įžeidžiantys bet kurį asmenį;

 • būti nepadorūs, įžeidžiantys, skleidžiantys neapykantą ar kurstantys nesantaiką;

 • būti atvirai seksualinio pobūdžio;

 • skatinti smurtą;

 • skatinti diskriminaciją pagal rasę, lytį, religiją, tautybę, neįgalumą, lytinę orientaciją ar amžių;

 • pažeisti kitų asmenų autorių teises, duomenų bazių teises ar prekių ženklų teises;

 • galimai klaidinti kitus asmenis;

 • pažeisti bet kokias teisines prievoles trečiajai šaliai, pvz., sutartinius įsipareigojimus arba konfidencialumo įsipareigojimus;

 • skatinti nelegalią veiklą;

 • grasinti, užgaulioti ar kėsintis į kito žmogaus privatumą, arba sukelti susierzinimą, nepatogumą arba nereikalingą nerimą;

 • galimai būti priekabiavimu, liūdinti, kelti sumišimą, paniką ar erzinti kitą asmenį;

 • naudojami apsimesti kitu asmeniu, suklaidinti dėl Jūsų tapatybės ar ryšių su kitu asmeniu;

 • sudaryti įspūdį, kad jie yra pateikiami mūsų, jei iš tikrųjų taip nėra; arba

 • palaikyti, reklamuoti ar prisidėti prie bet kokio neteisėto akto, kaip antai (pateikiant tik kaip pavyzdį) autorių teisių pažeidimo ar netinkamo kompiuterio naudojimo.


SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

Ar Jums naudojantis mūsų Svetaine buvo padarytas šių Tinkamo naudojimo taisyklių pažeidimas, mes spręsime savo nuožiūra. Jei bus nustatytas šių taisyklių pažeidimas, mes galime imtis veiksmų, kuriuos laikysime esant tinkamais.

Šių Tinkamo naudojimo taisyklių nesilaikymas reiškia esminį Naudojimo taisyklių, pagal kurias Jums leidžiama naudotis šia Svetaine, pažeidimą, ir mes galime imtis visų arba bet kurių iš šių veiksmų:

 • nedelsiant, laikinai arba visam laikui panaikinti Jūsų teisę naudotis mūsų svetaine;

 • nedelsiant, laikinai arba visam laikui pašalinti bet kokią mūsų Svetainėje Jūsų paskelbtą ar įkeltą medžiagą;

 • pateikti Jums įspėjimą;

 • pradėti prieš Jus teisinį procesą dėl visų dėl pažeidimo patirtų išlaidų kompensavimo (įskaitant, bet vien tuo neapsiribojant, pagrįstas administracines ir teisines išlaidas);

 • imtis prieš Jus kitų teisinių veiksmų;

 • jei mes pagrįstai laikome tai reikalinga, atskleisti šią informaciją teisėsaugos institucijoms.

Mes neprisiimame atsakomybės dėl veiksmų, kurių imamės reaguodami į šių Tinkamo Naudojimo taisyklių pažeidimą. Šiose taisyklėse aprašyti galimi mūsų veiksmai nėra vieninteliai, ir mes galime imtis bet kokių kitų veiksmų, kurie pagrįstai laikytini tinkamais.

KONTAKTINIAI DUOMENYS

Norėdami kreiptis į mus, rašykite šiuo e. pašto adresu: info.lt@akzonobel.com

„AkzoNobel Decorative Coatings B.V.“ („AkzoNobel“ grupės dalis) yra Nyderlanduose registruota bendrovė, įmonės kodas 28080295, registracijos adresas Sassenheim, Rijksstraatweg 31, 2171 AJ, Nyderlandai.

Lietuvoje yra registruota įmonė Akzo Nobel Baltics UAB, jos kodas 111504593, registracijos adresas Ukmergės g.223, 07156 Vilnius, Lietuva.

Dėkojame, kad apsilankėte mūsų Svetainėje.

Spalvos įkeliamos, palaukite…